Badanie sprawozdań finansowych
przeprowadzane jest zgodnie z Normami Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

 

Metodologia naszego badania dostarcza Właścicielom jednostki oraz Zarządowi niezależnego źródła informacji i może być pomocna we wczesnej identyfikacji obszarów ryzyka.

Zwracamy szczególną uwagę na pełne zrozumienie działalności badanego podmiotu, jego specyfiki i otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje. Zapewnia to efektywną komunikację z Klientem i gwarantuje właściwy kierunek podejmowanych prac.


Ofertę cenową przedstawimy Państwu  w oparciu o przesłaną
INFORMACJĘ O ZLECENIODAWCY


Badanie sprawozdania finansowego prowadzone jest w podziale na dwa etapy.

Etap wstępny, dokonywany zazwyczaj jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, ma na celu:

 • udział biegłego rewidenta jako obserwatora w inwentaryzacji składników majątkowych
 • ocenę polityki rachunkowości firmy
 • rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej
 • zbadanie systemu ewidencji księgowej – sposób rejestracji poszczególnych operacji gospodarczych


Etap zasadniczy obejmuje:

 • sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
 • kontrolę poprawności prezentacji danych finansowych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach
 • ocenę sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu na podstawie pogłębionej analizy finansowej
 • badanie sprawozdania Zarządu z działalności firmy w danym roku obrotowym


Efektem wykonanych prac będzie:

 • opinia niezależnego biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym
 • raport z badania sprawozdania finansowego,
  przygotowywane zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Normą nr 1 Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta
 • list do Zarządu – zawierający omówienie szczególnych zagadnień i obszarów ryzyka, które zwróciły naszą uwagę podczas pobytu w Państwa firmie wraz z propozycjami usprawnień w tym zakresie


Naszym Klientom proponujemy także, na zakończenie prac, spotkanie z przedstawicielami Właścicieli oraz Zarządu podmiotu w celu przedyskutowania kluczowych problemów powstałych podczas realizacji badania, nie tylko dotyczących zagadnień finansowych i księgowych, lecz także istotnych dla podniesienia efektywności zarządzania i optymalnego funkcjonowania Państwa firmy.

Termin prowadzenia prac ustalamy indywidualnie, dostosowując się do potrzeb Klienta.

Stosownie do art. 88 Ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym prezentujemy sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego:
SPRAWOZDZANIE ZA ROK 2009
SPRAWOZDZANIE ZA ROK 2010